Wednesday, October 8, 2008

DOA HARI JUM'AT


Amalan Hari Jum'at


Bismillahirr-rahmanir-rahim

Astagfirullahirullah,astagfirullah,astagfirullahal-`azhimal-­ladzi
la ilaha illa huwal-hayyal-qayyum ghaffaradz­ dzunubi sattaral-'uyubi wa atubu ilaih.
Ya khaira man dufinat fit-turabi a‘ zhamuhu
Fathaba min thibihinnal-qa’u wal-akamu
Nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu
Fihil-`afafu wa fihil-judu wal-karamu
Laulaka ma khuliqat syamsun wa la qamaru

wa la nujumun wa la lauhun wa la qalamu
Antal-habibul-ladzi turja syafa`atuhu
indash-shirathi idza ma zallatil-qidamu
Antal-habibul-ladzi turja syafa `atuhu
`Indal-ilahi idza mal-khalqu tazdahimu
fakun syafii idza ma tsirtu min jadatsi
fa-innani dhaifukum wadh-dhaifu yuhtaramu
Shalla ‘alaika ilahul-’arsyi ma thala’at
Syamsun wa hanna ilaikadh-dhallu was-salimu
Wal-alu wash-shahbu la nansahum abadan
Minnat-taradhdhi alaihim ma jaral-qalamu.

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi senantiasa mengurus hamba-Nya, Penghapus doa, penutup aib, dan aku bertobat kepada-Nya.
Wahai orang terbaik yang dimakamkan di tanah termulia. Karena kebagusannya, bagus pula dasar dan Puncaknya. Jiwaku menjadi tebusan bagi kubur yang kau tempati. Menjaga diri, dermawan, dan mulia ada padanya .

Jika bukan karenamu,matahari dan bulan tak dicipta. Tak juga bintang, Lauhul-Mahfuzh, dan pena.
Engkaulah kekasih yang diharap syafa'atnya. Ketika di Shirath saat tergelincir kaki-kai manusia. Engkaulah kekasih yang di harap syafaa'atnya. Di sisi Tuhan, ketika berdesakan makhluk yang ada, jadilah kau pemberi syafa’atku saat aku bangkit dari kuburku. Karena aku tamumu, dan tamu patut di hormati.
Selama matahari terbit , Tuhan arsy bershalawat kepadamu. Orang sesat dan yang selamat sama rindu kepadamu.
Keluarga dan sahabatmu tak kami lupakan selamanya. Kami ridha kepada mereka selama pena catatan masih berjalan.

Wallahu subhanahu ghaniyyun jawwadun karimun yaqulu wa huwa ashdaqul-qa-ilin, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa'inni qaribun ujibu da 'watad-da 'i idza da'an."Fad'uhu

Allah SWT Mahakaya, Maha Pemurah, Maha mulia. Dia berfimian (dan DiaYang paling benar di antara yang berkata), "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku ,jawablah bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” Maka ,berdoa lah kepada-Nya.

Nas-aluka ya Allah , Rabbana taqabbal minna innaka antas-sami’ul-alim . Rabbana waj-`alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatam-muslimatal-laka wa arina manasikana wa tub ’alaina innaka antat-tawwabur-rahim.
Rabbana atina fid-dun-ya hasanataw-wafil-akhirati-hasanataw-waqina ’adzaban-nar.
Rabbana afrigh `alaina shabraw-wa-tsabbit aqdamana wanshurna 'alal –qaumil-kafirin.
Rabbana la tu-akhidzna in-nasina au akhtha’na,
Rabbana wa la tahmil `alaina ishran kama hamaltahu `alal-ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la thaqata lana bih, wa’fu ’anna waghfir lana warhamna, anta maulana fanshurna ’alal-qaumil-kafirin.


Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau,dan jadikanlah diantara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau ,dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

YaTuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia den kebaikan di akhirat, den peliharalah kami dari siksa neraka.

Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir .

Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami ,janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

Ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dekat dengan Yang dekat, kekasih dari Kekasih, juga kepada keluarga, sahabat,pengikut ,dan golongannya.

Ya Allah kami bertawasul kepada-Mu dan Engkau mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, juga apa yang kami lakukan. Kami lemah untuk bangkit menunaikan kewajiban-kewajiban kami terhadap-Mu, semangat kami pun lemah untuk mengerjakan apa yang telah di tunjukkan kepada kami oleh insan yang benar dan di benarkan (yakni Rasulullah SAW)., tetapi ketamakan kami kepada-Mu menyebabkan kami banyak meminta, husnuzh-zhan kami terhadap-Mu menggembirakan kami bahwa apa-apa yang menjadi cita cita akan tercapai, dan Engkau tidak butuh amal orang yang beramal tetapi Engkau pantas untuk memenuhi permintaan orang-orang yang meminta.
Kami memohon kepada-Mu ya Allah , dengan lisan yang mengakui keesaan-Mu, agar Engkau menjadikan kami tergolong hamba-hamba yang baik, Engkau bukakan ilmu bagi kami seperti terbukanya orang-orang yang arif, dan agar Engkau himpunkan untuk kami di dalam mengambil dari-Mu antara ‘ainul-yaqin dan haqqul-yaqin.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan-Nya kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW ,orang pertama yang menjumpai anugerah-Mu yang pertama dan kekasih termulia yang Engkau berikan keutamaan sehingga memiliki keutamaan. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan golongannya, selama ia menjumpai-Mu, naik ke haribaan-Mu, menghadap-Mu, menyaksikan-Mu, dan berada disisi-Mu, dengan shalawat yang membuat kami dapat menyaksikan-Mu, dan berada si sisi-Mu, dengan shalawat yang membuat kami dapat menyaksikan-Mu dengannya dari cerminnya dan kami sampai dengannya ke hadirat-Mu dari hadirat dzaatnya, dengan menjaga adab yang sempurna terhadap-Mu dan terhadapnya dan dipenuhi bantuan batin maupun lahir dari-Mu dan darinya.

Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjurngan kami, Nabi Muhammad SAW, gudang amanah, kekasih yang Kau tinggikan kedudukannya, Kau jelaskan petunjuknya, Kau dirikan tiang-tiangnya ,penghimpun kesempurnaan, pelimpah pemberian, penjaga kebesaran, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya , dan golongannya.

Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, lisan ilmu dalam penyampaian dan pengenalan, penutur hikmah dalam majelis pengenalan dan pembebanan, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut dan golongannya.

Ya Allah limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjurngan kami, Nabi Muhammad SAW, bukit tajalli-Mu, ekspresi nama-nama-Mu ,sifat-sifat-Mu, dan dzat-Mu, yang mendapat kemuliaan yang sempurna di sisi-Muyang diseru memiliki kesendirian dalam sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan dzatnya di hadapan dzat-Mu .Dalam kesendiriannya, ia ekspresi keesaan-Mu ;dalam menghadap, ia adalah kiblat penghadapan kepada-Mu. Kedekatannya dengan-Mu tak ada bandingnya.

Kemudian Engkau sebutkan kebagusan-kebagus­annya yang Engkau khususkan baginya sehingga orang yang memandang kebagusan-kebagusan itu pun menjadi tercengang. Masing-masing mengambil bagian dari kebagusan-kebagusan itu, dan ia tetap unggul. Ia sampaikan kepada orang-orang yang mulia sebagian rahasia kekasihnya yang Engkau perintahkan ia untuk menyampaikannya kepada mereka dan Engkau izinkan ia untuk menyebarkannya kepada mereka.

la adalah al-amin (orang terpercaya), dan keperca­yaan menjadi sifatnya. Ia orang mulia, dan kemuliaan merupakan akhlaknya. Ia limpahkan kepada orang yang Allah gembirakan, Iimpahan-Iimpahan anugerah-Mu. Lalu berkat kedudukan hamba yang didekatkan kepada-Mu ini, bersinarlah cahaya agama-Mu. Maka limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya wahai Tuhanku dengan rahmat yang berkelanjutan yang menambah kecemerlangan kepada ruhnya, dan yang membuat terbuka baginya sebuah pintu untuk naik karena kedekatannya dengan-Mu. sebagai tambahan atas Mi'raj yang telah Engkau berikan kepadanya, yang dengannya ia dapat memperoleh puncak cita-citanya.
Semoga, dari Mi'raj itu, kembali kepadaku dan kepada orang-orang yang cinta kepadaku hubungan yang sempuma dengannya dalam tampilan-tampiilan akhlaq, ilmu dan amalnya. Aku dapatkan dengan tampilan-tampilan itu kesatuan dzat dengannya .yang tidak hilang dari pandanganku kesaksiannya. Dan aku tidak datangi suatu sumber kecuali bila telah pasti bagiku kedatangannya. Karena, aku bersaksi kepada-Mu, malaikat-Mu, dan pengemban Arsy-Mu, bahwa aku mencintai-Mu dan mencitai kekasih ini karena kecintaan kepada-Mu.
Jika aku benar dalam pengakuan ini, kebenaran ini menruapakan kesukaan-Mu. Tetapi jika yang aku sebutkan itu hanya khayalanku, aku mohon kepada-Mu agar khayalan ini menjadi kenyataan yang menyusulkan aku dengan para shadiqin (orang-orang yang benar dalam pengakuan ke imanannya), wahai dzat yang paling penyayang di antara yang penyayang, wahai dzat yang paling penyayang diantara yang penyayang.

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami ,Nabi Muhammad SAW, wasilah yang termulia kepada-Mu, hamba teragung yang Engkau de­katkan di sisi-Mu, juga kepada keluarganya, para saha­batnya, para pengikutnya dan golongannya .

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keseiahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, orang yang Kau himpunkan baginya keutamaan awal dan akhir, dan Engkau tempatkan pada tempat yang membanggakan karena kedekatannya dengan-Mu, juga kepada keluar­ganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan golong­annya, dengan rahmat yang membuat kami dapat menaiki jalan kecintaannya dan mendapatkan bagian yang ba­nyak dari pertolongan-Mu yang khusus dengan perantara pertolongannya.

Ya Alah, sesungguhnya kami bertawasul kepada-Mu dan Engkau mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, juga apa yang kami ucapkan dan apa yang kami lakukan. Kami lemah untuk bangkit menunaikan kewajiban-kewajiban kami terhadap-Mu, semangat kami pun lemah untuk mengerjakan apa yang telah di tunjukkan kepada kami oleh insan yang benar dan di benarkan ( yakni Ra­sulullah SAW ), tetapi ketamakan kami kepada-Mu me­nyebabkan kami banyak meminta, husnuzh-zhan kami terhadap-Mu menggembirakan kami bahwa apa yang menjadi cita-cita akan tercapai, dan Engkau tidak butuh amal orang yang beramal tetapi Engkau pantas untuk memenuhi permintaan orang-orang yang meminta.

Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, dengan lisan yang mengakui keesaan-Mu, agar Engkau menjadikan kami tergolong hamba hamba yang baik, Engkau bukakan ilmu bagi kami seperti terbukanya orang-orang yang arif, dan agar Engkau himpunkan untuk kami di dalam mengambil dari-Mu antara ainul-yaqin dan haqqul-yaqin.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa dan menjanjikan penerimaan. Dan ini lisan –lisan kami menuturkan apa yang Engkau buat aku menuturkannya dan anggota-anggota tubuh kami melakukan apa yang Engkau tunjukkan . Maka , terimalah ya Allah amal yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kami dan doa yang yang dituturkan oleh lisan-lisan kami.

Ya Allah, bimbinglah kami dalam mencintai-Mu kepada jalan yang Engkau sukai dan Engkau ridhai, dan jadikanlah kami tennasuk orang-orang yang memaksa untuk dirinya mengabdi kepada-Mu dan menyucikan diri.

Ya Allah, istirahatkanlah kami dari mencintai dunia menuju kenikmatan yang berhubungan dengan-Mu, te­tapkanlah kami dengan hakikat kebenaran yang sem­puma dalam bergaul dengan-Mu, hiburilah kesepian kami di negeri ini (di dunia) dan di negeri itu (di akhirat) dengan jiwa kecintaan denganMu, tuanglah ke dalam hati kami apa yang telah Engkau tuangkan ke dalam hati orang-­orang yang khusus dari golongan-Mu, jadikanlah tempat kembali kami adalah kepada-Mu, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang, dan jadikanlah ke­tergantungan kami adalah kepada-Mu dalam melak­sanakan tugas-tugas ibadah.

Ya Allah, jadikanlah kekayaan kami adalah dalam memenuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, dan jadikanlah cita-cita kami sebagaimana cita-cita hamba­ hamba pilihan-Mu.

Ya Allah, aku bersaksi kepada-Mu, malaikat-Mu, dan pengemban Arsy-Mu, bahwa aku mencintai-Mu dan mencintai kekasih ini karena kecintaan kepada-Mu.

Jika aku benar dalam pengakuanku ini, kebenaran ini merupakan kesukaan-Mu.Tetapi jika yang aku sebut­kan itu hanya khayalanku, aku mohon kepada-Mu agar khayalan ini menjadi kenyataan yang menyusulkan aku dengan para shadiqin (orang-orang yang benar dalam pengakuan keimanannya), wahai Dzat Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang, wahai Dzat Yang paling Penyayang di antara yang penyayang.

Aku berdoa kepada-Mu dengan kalimat-kalimat ini dan aku berharap kepada-Mu agar Engkau menerima doa-doa ini , wahai dzat yang menunjukkan aku sebelum aku minta petunjuk ,wahai dzat yang datang kepadaku sebelum aku minta datang menghadap. Buatlah aku begitu ber­harap akan kedatangan-Mu kepadaku ketika aku mem­belakangi, sehingga aku bentangkan di hadapan-Mu bentangan pengakuan dan kefakiran , juga bentangan kebutuhan dan kedaruratan yang amat sangat . Aku mempunyai kebutuhan-kebutuhan kepada-Mu yang Engkau ketahui, dan aku memiliki sangkaan-sangkaan yang baik terhadap-Mu yang Engkau ketahui.

Menghitung kebutuhan-kebutuhan itu saja suatu yang sulit bagiku, tetapi untuk memenuhinya sangat mudah bagi-Mu. Dan kebutuhanku yang terbesar adalah agar Engkau mencatatkan (menetapkan) aku termasuk orang-orang yang Engkau cintai dan menjadikan aku dalam setiap keadaanku termasuk orang-orang yang selalu berhubungan dengan-Mu dengan hubungan yang sempurna yang membuat aku dapat mencapai kedudukan orang yang benar hubungannya dengan-Mu dan aku dapat menghadiri tempat-tempat kehadiran mereka yang mulia di sisi-Mu.

YA Allah , sesungguhnya halangan-halangan yang merintangi aku dari-Mu adalah perkara yang sangat me nyusahkanku, dan musuh-musuh yang menghalangi antara aku dan Engkau telah menyedihkanku. Maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau merintangi mereka dariku sebagaimana mereka telah merintangi aku dari-Mu, dan agar Engkau menjauhkan mereka dariku sebagaimana mereka telah menjauhkan aku dari-Mu. Wahai dzat yang senantiasa menolong, dari orang yang menghalangi antara aku dan Engkau. Wahai dzat yang senantiasa menolong ,dari orang yang senantiasa menyibukkan aku dari-Mu.Wahai dzat yang menolong dari setiap dosa yang menjauhkan aku dari hadirat-Mu. Wahai dzat yang menolong ,dari setiap dosa yang membuat Engkau tidak ridha kepadaku.

Ya Allah, ridhailah aku, karena sesungguhnya aku telah menjulurkan tangan kebutuhanku, sangat mengharapkan keridhaan-Mu, dan aku telah menghadap kepada-Mu sekalipun aku tidak dapat menghadap kepadaMu sebaik orang yang Engkau ridhai dan ridha kepada-Mu.Karena sesungguhnya aku menempati tempat ber-doa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan-Nya kepada junjungan kami,Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

No comments: